Onvoorwaardelijke liefde

Hoe vaak gebruiken we deze term…. niet. Onze geest heeft zoveel ideeën en interpretaties van wat onvoorwaardelijke liefde is en wat niet. En daar begint het al… onvoorwaardelijke liefde is onvoorwaardelijk. Zonder voorwaarden.

Er zijn geen categorieën van wat onvoorwaardelijke liefde is en wat niet. Onvoorwaardelijke liefde omvat alles en iedereen. Zonder voorwaarden. Dat is het niet: Je deed dit voor mij, nu hou ik meer van je. Of: Je deed dit tegen mij, nu hou ik minder van je. Dat zijn voorwaarden van onze geconditioneerde geest, die denkt liefde te kennen. Onvoorwaardelijke liefde kan prachtig zijn, geweldig, ongelooflijk verheffend, en het kan heel pijnlijk zijn, rommelig, het kan je op je knieën brengen, snikkend, schreeuwend, pijnlijk. We zijn allemaal bewust of onbewust verbonden op het gebied van onvoorwaardelijke liefde. We dienen allemaal elkaar in dit grote spel, we lopen allemaal met elkaar mee naar huis.

Dat ziet er niet altijd uit als een perfecte huwelijksreis. Hoezeer ons ego ook zou willen dat dit een permanente romantische en harmonische reis was, gevuld met liefde en licht en vreugde en geluk, een perfect Hollywood liefdesverhaal, volgt onvoorwaardelijke liefde niet de voorwaarden/verwachtingen die wij eraan stellen. Onvoorwaardelijke liefde geeft ons wat we het meest nodig hebben voor onze eigen bevrijding, en dat is meestal niet wat wij (ons ego) willen of wat wij perfect vinden. Onvoorwaardelijke liefde wil je bevrijden van alle beperkingen, je verder brengen dan je ooit voor mogelijk hield. Het biedt je op vele manieren aan jezelf te zien, je eigen kracht te zien, en jezelf en al je creaties te omarmen, lief te hebben en te waarderen, elk stukje van je ervaring. Het nodigt je uit om dieper te gaan, om naar binnen te kijken en jezelf te ontmoeten op het meest pure, eerlijke niveau. Alles weg te nemen waar je jezelf blokkeert voor onvoorwaardelijke liefde.

Het nodigt je uit om dieper te gaan, naar binnen te kijken en jezelf te ontmoeten op het meest pure, eerlijke niveau. Alles weg te nemen waar je jezelf blokkeert voor onvoorwaardelijke liefde.”

Het ego-idee van liefde is angst (als dit – dan dat), het wil je veilig houden binnen alle beperkingen waarin het gelooft. We kunnen cheerleaders voor elkaar zijn en we kunnen elkaar de spiegel van onze diepste angst en pijn voorhouden. Handelingen uit onvoorwaardelijke liefde dienen onze eigen bevrijding, onze eigen deconstructie van de gevangenis die onze lineaire geest heeft gecreëerd en waarin we zo lang hebben geloofd. Onvoorwaardelijke liefde is vaker wel dan niet harde liefde, de meest kwetsende en schijnbaar wrede handelingen die een enorme cognitieve dissonantie teweegbrengen, omdat ons geloofssysteem en ons verhaal worden uitgedaagd en getriggerd. Ze bieden het geschenk van transformatie. Leunen we ernaar, voelen we wat we niet wilden voelen, kijken we naar wat we niet wilden zien, openen we ons hart en aanvaarden we onvoorwaardelijk onze ervaring, of sluiten we ons af, veroordelen we mensen en situaties, geven we ze de schuld en beschamen we ze. Handelen we uit liefde voor onszelf of uit egoliefde (angst) om onszelf en onze geliefden te beschermen tegen pijn. Het vergt veel observatie, inspectie, lef en bewustzijn om de illusie van duisternis en licht, van slachtoffer en dader, van goed en slecht, van goed en fout te doorzien.

“Onvoorwaardelijke liefde overstijgt alle verhalen die we onszelf blijven vertellen om onze ervaringen te rechtvaardigen.”

Onvoorwaardelijke liefde overstijgt alle verhalen die we onszelf vertellen om onze ervaring te rechtvaardigen. Voorbij oorzaak en gevolg. Voorbij voorwaarden (verwachtingen, gehechtheden, oordelen, meningen, overtuigingen ….) Het is er gewoon. Om er toegang toe te krijgen, en werkelijk onvoorwaardelijk te leven in vreugde en harmonie – komen al onze voorwaarden voor transformatie tevoorschijn. Het doet pijn, het gaat gepaard met veel woede, tranen, frustratie en verdriet. Onze eigen, niet-geprojecteerde, rauwe en echte emoties zijn het reinigende middel om alles te overstijgen en ineen te laten storten. Onze moed om onze kwetsbaarheid te delen en te uiten in zuiverheid en radicale eerlijkheid is de sleutel tot onze gevangenisdeur en uit onze angstlussen.

We doorbreken het patroon door niet te reageren volgens het aangeleerde angstprotocol. Met elk getransformeerd patroon voelen we ons lichter, na elke donkere nacht stralen we nog helderder. Het is een diep innerlijk proces, de uiterlijke werkelijkheid volgt onze innerlijke staat van zijn. Onvoorwaardelijke liefde overstijgt alles, door te omarmen wat is, met een diep innerlijk weten dat het altijd al onze eigen creatie is geweest en altijd al is. Zo kunnen we het vrije, soevereine, krachtige wezen en het collectief van zulke wezens zijn dat we bedoeld zijn.

De teksten die ik deel zijn altijd gebaseerd op mijn eigen ervaring en waarnemingen. Ik beweer geenszins dat dit de ultieme waarheid is. Ik moedig iedereen aan zijn eigen waarheid te vinden en open te staan voor verandering naarmate nieuwe informatie zich integreert. Aangezien dit een universele wijsheid is van ons ALLEN, claim ik geen auteursrecht. Voel je vrij om het te gebruiken en te delen, zolang je de tekst volledig houdt zoals hij is, zodat hij zijn energetische signatuur behoudt. Bedankt Vera

Vertaald met DeepL.com

————————–

How many times do we use this term…. Our mind has so many ideas and interpretations of what is unconditional love and what it is not. And that is where it already starts… unconditional love is unconditional. Without conditions.

There are no categories of what is unconditional love and what is not. Unconditional love encompasses everything and everyone. Without any conditions. It is not: You did this FOR me, now I love you MORE. Or: You did this TO me, now I love you LESS. Those are conditions of our conditioned mind, thinking it knows love. Unconditional love can be beautiful, amazing, incredibly uplifting, and it can be very painful, messy, it can bring you to your knees, sobbing, screaming, hurting. We are all connected consciously or unconsciously in the field of unconditional love. We all serve each other in this grand game, we all walk each other home.

That does not always look like a perfect honeymoon trip. As much as our ego would love this to be a permanent romantic and harmonic journey, filled with love and light and joy and happiness, a perfect Hollywood love story, unconditional love does not follow the conditions/expectations we put onto it. Unconditional love gives us what we need most for our own liberation, and that is most of the time not what we (our ego) wants or what we believe to be perfect. Unconditional love wants to free you from all restraints and limitations, take you beyond anything you ever thought was possible. It offers you in many ways to see yourself, to see your own power, and to embrace and love and appreciate yourself and all of your creations, every single bit of your experience. It invites you to go deeper, to look within and meet yourself at the purest, most honest level. Stripping away everything where you are blocking yourself from unconditional love.

“It invites you to go deeper, to look within and meet yourself at the purest, most honest level. Stripping away everything where you are blocking yourself from unconditional love.“

The ego idea of love is fear (if this – then that), it wants to keep you safe within all the limitations it believes in. We can be cheerleaders for each other and we can be the mirror of our deepest fear and pain for each other. Acts out of uncondtional love serve our own liberation, our own deconstruction of the prison our linear mind has created that we have believed in for so long. Unconditional love more often than not is tough love, most hurtful and seemingly cruel acts that create huge cognitive dissonance, as our belief system and our story is challenged and triggered. They offer the gift of transformation. Do we lean into it, do we feel what we did not want to feel, do we look at what we did not want to see, do we open our heart and unconditionally accept our experience, or do we shut down, do we judge, blame and shame people and situations instead. Do we act out of love towards ourself or out of ego love (fear) to protect ourselves and our loved ones from pain. It takes a lot of observation, inspection, guts and awareness to see through the illusion of darkness and light, of victim and perpetrator, of good and bad, of right and wrong.

“Unconditional love is beyond all the stories that we keep telling ourselves to justify our experience.”

Unconditional love is beyond all the stories that we keep telling ourselves to justify our experience. Beyond cause and effect. Beyond conditions (expectations, attachments, judgments, opinion, beliefs….) It just is. To access it, and to truly live unconditionally in joy and harmony – all of our conditions show up for transformation. It hurts, it involves lots of anger, tears, frustration and grief. Our owned, unprojected, raw and real emotions are the cleansing tool to transcend everything and collapse everything into one. Our courage to share and express our vulnerability in purity and radical honesty is the key to our prison door and out of our fear loops.

We break the pattern by not reacting according to the learned fear protocol. With each transformed pattern, we feel lighter, after each dark night, we shine even brighter. It is a deep inner process, the outer reality follows our inner state of being. Unconditional love transcends everything, by embracing what is, with a deep inner knowing it always has been and always is all our own creation. So we can be the free, sovereign, empowered being and collective of such beings that we are meant to be.

The texts I share are always based in my own experience and observations. By no means I am claiming this to be the ultimate truth. I encourage everyone to find their own truth and to be open to it changing as new information integrates. As this is universal wisdom of us ALL, I do not claim any copyright. Feel free to utilize and share, as long as you keep the text complete as it is so it keeps its energetic signature. Thanks Vera

https://thewakeupexperience.eu/unconditional-love/