Ontwaken van het Christusbewustzijn

De Tweede komst is het Ontwaken van het Christusbewustzijn binnenin.
Multidimensionaal is het Christusbewustzijn. Degenen met spirituele ogen om te zien, zullen mij echt zien en ik zal jou zien……. laten we streven naar eenheid, naar onze Aarde heeft heling nodig.
Velen worden wakker.
Ontstaan uit hun slaap.
Word Vrede, wees vreugdevol, wees van dienst.
Echter, eerst Hou van jezelf, zorg voor je Mind, Lichaam, Geest. Werk aan het overwinnen van angsten, conditioneringen en beperkte overtuigingen die je door verslaving en gebrek aan eigenwaarde tot slaaf maken.

EMBRACING CHRISTUS BEWUST..
💫 ✨ 🙏 ❤️ 🙏 ✨ 💫
De term ′′ Christus ′′ betekent een persoon die bewust is van zijn gedrag en handelingen, en liefde en medeleven kan geven / ontvangen zonder er iets voor terug te willen.”

Christus Bewustzijn ′′ betekent, een persoon die goddelijkheid omarmt en demonstreert. Goddelijkheid verwijst naar de hoogste kenmerken, persoonlijke kwaliteiten van het absolute goddelijke.
Daarom betekent een ′′ Goddelijke Persoon ′′ een individu dat de attributen van onvoorwaardelijke liefde en medeleven bewust kan demonstreren en projecteren door middel van hun gedachten, acties en gedrag.

Christus verwijst naar het begrip en bewustzijn van de goddelijkheid en je primaire doel als spiritueel wezen. Wanneer je je spirituele verbinding met het universum en met de Schepper hebt gevonden, zal dit zich naar buiten manifesteren als onvoorwaardelijke liefde, vreugde en compassie.

Wanneer een individu bewust deze goddelijke attributen demonstreert staat dit bekend als ′′ Christus Bewustzijn.” Als we spreken over de tweede komst van Christus, betekent dat dat we terug zullen keren
Terug naar de trilling van God Bron, de frequentie die gepaard gaat met het Absolute Goddelijke; Christus Bewustzijn.

Wanneer een persoon bereid is om de principes van goddelijkheid in zijn leven te leren en toe te passen, is hij / zij spiritueel geëvolueerd. Goddelijkheid helpt je om de liefde en compassie in anderen te waarnemen, je erkent dat elke persoon een spiritueel wezen is en begrijpt dat elke persoon zich op verschillende niveaus van spirituele groei bevindt.

Wanneer je goddelijkheid integreert als integraal onderdeel van jezelf en begint met het externaliseren van deze Christus-energie, verandert de aard van je realiteit. Christus energie vereist alleen dat je openstaat voor een nieuwe manier van leven en je bereidheid om goddelijkheid op Aarde te leren, te integreren en te oefenen.

Het belangrijkste om in gedachten te houden bij je ascension-reis, is dat je alleen je bewuste intentie en een oprecht verlangen nodig hebt om een wereld te willen ervaren die opereert op eenheid, liefde en medeleven, die je zal helpen om Christus energie te bereiken.

Christus Bewustzijn kan je vermogen om verbinding te maken met je Hogere Zelf, hoe je de kwaliteiten van goddelijkheid en je vermogen om je spirituele wijsheid en kennis te delen om anderen te helpen met hun spirituele groei.

Een persoon die de bovenste chakra ’s heeft geactiveerd, namelijk het Hart, Derde Oog, en de Kroonchakra’ s, heeft ′′ Christus Bewustzijn ′′ bereikt, omdat dat proces de frequentie van een persoon in de krachtige, hartgerichte kwaliteiten verschuift, waardoor ze bewust kunnen demonstreren liefde, empathie, compassie en het vermogen om mensen te verbinden en te begrijpen vanuit een dieper emotioneel en spiritueel niveau.

Deze persoon kan ook het vermogen hebben om telepathisch te communiceren met de hogere dimensionale bewustzijnsniveaus binnen de kosmos, communiceren met Gidsen
en het Angelisch Rijk.

Bron: AscensionEnergies.com

Schepper en auteur.
Mike Harrigan.
Dat ben ik ook.
Dat ben jij ook.
We zijn er.
Onenesssssss
Globaal bewustzijn..
🔥🕎🔯🕉️ 🔥
💎 ❤️💚💙💜❤️ 💎
♀️☯️♂️
💞♏♌💞
❤️ 🌟 🌎🌍🌏🌟 ❤️


Origineel

The Second Coming is the Awakening of the Christ Consciousness within.
Multi-dimensional is the Christ Consciousness. Those with spiritual eyes to see, will truly see me and I will see you…….let’s strive for Unity , for our Earth needs Healing.
Many are waking up.
Arising from their slumber.
Become Peace , be Joyful , be of service.
However, first Love Yourself, take care of your Mind , Body , Spirit . Work to overcome any fears, conditioning and limited beliefs that are enslaving you through addiction and lack of self worth.

EMBRACING CHRIST CONSCIOUSNESS..
💫 ✨ 🙏 ❤️ 🙏 ✨ 💫
The term “Christ” means a person whose conscious of their behavior and actions, and can Give/ Receive Love and Compassion without wanting anything back in return.“

Christ Consciousness” means, a person who embraces and demonstrates divinity. Divinity refers to the highest characteristics, personal qualities of the absolute divine.
Therefore, a “Divine Person” means an individual that can demonstrate and project the attributes of unconditional love and compassion consciously through their thoughts, actions and behavior.

Christ refers to the understanding and awareness of the divinity and your primary purpose as a spiritual being. When you have found your spiritual connection with the universe and with the Creator, this will manifest outwardly as unconditional love, joy and compassion.

When an individual consciously demonstrates these divine attributes this is known as “Christ Consciousness.” When we speak of the second coming of Christ, it means we will be returning
back to the vibration of God Source, the frequency associated with the Absolute Divine; Christ Consciousness.

When a person is willing to learn and apply the principles of divinity in their life, they have spiritually evolved. Divinity helps you outwardly perceive the love and compassion in others, you recognize that each person is a spiritual being and understand that each person are at different levels of spiritual growth.

When you integrate divinity as an integral part of yourself and begin to externalize this Christ energy, the very nature of your reality changes. Christ energy only requires you to be open to a new way of living and your willingness to learn, integrate and practice divinity on Earth.

The important thing to keep in mind on your ascension journey, is that you only need your conscious intent and a genuine desire towards wanting to experience a world that operates on unity, love and compassion, which will help you achieve Christ energy.

Christ Consciousness can include your ability to connect to your Higher Self, how you demonstrate the qualities of divinity and your ability to share your spiritual wisdom and knowledge to help others with their spiritual growth.

A person who has activated the upper chakras, namely the Heart , Third Eye, and the Crown chakras has achieved “Christ Consciousness,” because that process shifts a person’s frequency into the powerful heart-based qualities, which allows them to consciously demonstrate love, empathy, compassion, and the ability to connect and understand people from a deeper emotional and spiritual level.

This person can also have the ability to telepathically communicate with the higher dimensional levels of consciousness within the cosmos, communicate with Guides
and the Angelic Realm.

Source: AscensionEnergies.com

Creator and Author.
Mike Harrigan.
I Am.
You Are.
We Are.
Oneness.
Global Consciousness..
🔥🕎🔯🕉️ 🔥
💎 ❤️💚💙💜❤️ 💎
♀️☯️♂️
💞♏♌💞
❤️ 🌟 🌎🌍🌏🌟 ❤️