Lieve mannen, als je haar wilt…….

Lieve mannen
Als je haar wilt, moet je haar claimen ~~
Zij is de vrouw van hoge waarde die je aandacht, je geest en misschien zelfs je hart heeft getrokken. ❤

Je kent haar omdat ze zelf bezeten, geaard en bewust is. Ze is zich bewust van haar
waard zonder arrogant of trots te zijn.
Ze heeft normen en gedraagt zich daarnaar.

Ze is niet behoeftig, onzeker, afhankelijk of saai.

Ze is magisch en inspireert je om de beste versie van jezelf te zijn.

Door haar aanwezigheid en inzet om haar beste zelf te zijn, zal ze de manieren verlichten waarop je je harten hebt ontzegd verlangen en omzeild hebt om te leven voor simpelweg bestaande. Ze zal je uitnodigen om meer te doen, meer te zijn en het leven in al haar volheid te omarmen.

Een vrouw met hoge waarde wacht op niemand.

Ze wil geen spelletjes spelen. Je hart is veilig bij haar, maar ze zal haar leven niet stoppen om te wachten tot je beslist. Haar integriteit is intact.

Ze zal geen compromissen sluiten of verkopen voor aandacht of een smidgen van liefde. Haar leven is vol en vervullend, dus ze zal niet om je heen gaan. En dat wil ze ook niet van jou. Met haar eigen leven vol, promoot ze je niet tot een leidende man status totdat je die ruimte in haar wereld hebt verdiend.

Er zal altijd een stukje van haar zijn dat ze terughoudt tot je voor haar kiest. Het is niet dat ze zich verstopt of achterhoudt, maar ze weet dat haar hart een schat is die ze alleen zal aanbieden aan degene die duidelijk zijn verlangen naar alles wat ze is heeft aangegeven.

Haar liefde is puur en fel. Als ze helemaal in is, is ze helemaal van jou. Ze zal elke stap van de reis naast je staan.

Maar eerst moet je haar claimen.

Als je haar waarde hebt gezien, kun je wedden dat anderen dat ook hebben. Hoewel je misschien haar aandacht hebt getrokken, zul je haar niet volledig hebben totdat je haar hebt opgeëist.

Ze zal niet al haar eieren in een mandje leggen die duidelijk niet van haar is. De vrouw van hoge waarde heeft misschien diepe gevoelens voor je – ze houdt misschien zelfs van je – maar totdat je haar hebt gekozen, investeert ze niet volledig in je. Ze zal openstaan voor de mogelijkheid dat een andere man haar leven binnenkomt, zelfs als ze je echt wil, omdat ze weet dat de man die ze uiteindelijk in haar leven wil, iemand is die bereid is om een standpunt in te nemen voor wat hij wil, inclusief haar.

Ze reserveert haar diepste liefde voor een man met integriteit, die ze volledig kan vertrouwen. Als je ervoor kiest om haar te claimen, zul je voelen dat ze zich aan jou overgeeft.

Haar randen zullen verzachten, haar hart zal volledig opengaan en de liefde die ze voor je voelt zal overlopen. Haar openheid en kwetsbaarheid kunnen je wagenwijd openbreken en je inluiden op plekken die alleen maar in je dromen bestaan.

Maar eerst moet je haar claimen.~

Schepper en auteur.
Mike Harrigan.
Dat ben ik ook.
Dat ben jij ook.
We zijn er.
Onenesssssss
Globaal bewustzijn..
🔥🕎🔯🕉️ 🔥
💎 ❤️💚💙💜❤️ 💎
♀️☯️♂️
💞♏♌💞
❤️ 🌟 🌎🌍🌏🌟 ❤️

Origineel

Dear Men.
If You Want Her, You Must Claim Her~~
She is the high-value woman who has captured your attention, your mind and perhaps even your heart.❤️

You know her because she is self-possessed, grounded and conscious. She is aware of her worth without being arrogant or prideful.
She has standards and behaves accordingly.

She’s not needy, insecure, dependent or boring.

She is magical and inspires you to be the best version of yourself.

By her very presence and commitment to being her best self, she will illuminate the ways in which you’ve denied your hearts longing and bypassed living for simply existing. She will invite you to do more, be more and embrace life in all its fullness.

A high-value woman waits for no man.

She will not play games. Your heart is safe with her, but she will not stop her life to wait for you to decide. Her integrity is intact.

She will not compromise or sell out for attention or a smidgen of love. Her life is full and fulfilling, so she will not orbit around you. Nor does she want that from you. With her own life full, she will not promote you to leading man status until you’ve earned that space in her world.

There will always be a piece of her that she keeps back until you choose her. It’s not that she is hiding or withholding, but she knows that her heart is a treasure she will only offer to the one who has clearly stated his desire for all she is.

Her love is pure and fierce. When she’s all in, she will be completely yours. She will stand beside you every step of the journey.

But first, you must claim her.

If you have seen her worth, you can bet that others have as well. While you may have caught her attention, you will not fully have her until you’ve claimed her.

She will not put all her eggs in a basket that clearly isn’t hers. The high-value woman may have deep feelings for you—she may even love you—but until you’ve chosen her, she will not fully invest in you. She will remain open to the possibility of another man entering her life even if she really wants you, because she knows that the man she ultimately wants in her life is one who is willing to take a stand for what he wants—including her.

She is reserving her deepest love for a man with integrity, whom she can fully trust. If you choose to claim her, you will feel her surrender into you.

Her edges will soften, her heart will open fully and the love she feels for you will overflow. Her openness and vulnerability may break you wide open, ushering you into places that have only existed in your dreams.

But first, you must claim her.~

Creator and Author.
Mike Harrigan.
I Am.
You Are.
We Are.
Oneness.
Global Consciousness..
🔥🕎🔯🕉️ 🔥
💎 ❤️💚💙💜❤️ 💎
♀️☯️♂️
💞♏♌💞
❤️ 🌟 🌎🌍🌏🌟 ❤️