Een geëvolueerde vrouw

“An Evolved Woman Attracts an Awakened Man into her life, with their Souls Recognizing each other even before their Physical bodies do.
They have Heard the inner Sound of a Love Song that defies the logic of the mind.
It’s a Deep, Pervasive Melody that Draws
the Two Together. 💝🌹💝

And as they unite, there’s a sense of destiny, knowing that theirs is an extraordinary Love.
A woman who lives her life from the inside out is a great motivation for a man who desires to discover his own significance.
And conversely, a man who has wrestled with ego and now lives in authenticity will encourage the woman to greatness and bring out the goddess in her. Together they inspire each other
to be all that they can be.
Love without limits awaits those who open
up their hearts, who deny the allure of the ego-mind, and learn to listen to the call of their souls.
ॐ✨✨ॐ

It takes a Strong Man to Love a Strong Woman..
An Awakened Woman is a Warrior of the Heart.
She will never settle for a man who cannot reveal his soul.
She knows that unless his Heart is on display demonstrating
his true self,
that what he offers is just an illusion to
get what he wants.
Only when a man has done the inner work
does her soul recognize him.
Only when a man has learned to listen
to his heart can he hear her calling to him.

Love waits. Lust wants.
Love can’t wait to give what is true and honorable.
Lust can’t wait to take. Love mends. Lust hurts.
Love is secure. Lust is selfish. Lust ends. Love lasts.
Class,dignity, & Elegance
will never go out o Fashion,,🌹

An awakened man chooses to honor
the woman he loves.
He doesn’t object and argue with her,
nor does he need to prove himself right.
He attentively listens to her heart without judgment.
He allows her to express her feelings, accepting and validating them.
He communicates in a manner that acknowledges she is important, cherished and respected.
He is conscious of her needs and wants,
as if they were his own.
He is her protector and does all he can
to make her feel safe.

He is also her best friend and confidant.
He is devoted to her, makes her a priority, and commits himself to supporting and fulfilling her desire to feel special and adored.
He sees her as being his highest reward.

When a man opens up his soul and cares for a woman in this way he allows her to trust him, to reveal her passionate heart to him, and to give all of herself to him as he gives all of himself to her.”

Creator and Author.✍️
Mike Harrigan.
I Am.
You Are.
We Are.
Oneness.
Global Consciousness..
🔥🕎🔯🕉️ 🔥
💎 ❤️💚💙💜❤️ 💎
♀️☯️♂️
💞♏♌💞
❤️ 🌟 🌎🌍🌏🌟 ❤️

Google vertaling

“Een geëvolueerde vrouw trekt een ontwaakte man in haar leven, waarbij hun zielen elkaar herkennen nog voordat hun fysieke lichaam dat doet.
Ze hebben het innerlijke geluid van een liefdeslied gehoord dat de logica van de geest tart.
Het is een diepe, doordurende melodie die tekent
de twee samen. 💝🌹💝

En terwijl ze zich verenigen, is er een gevoel van lot, wetende dat hun een buitengewone liefde is.
Een vrouw die haar leven van binnenuit leeft, is een grote motivatie voor een man die zijn eigen betekenis wil ontdekken.
En omgekeerd, een man die met ego heeft geworsteld en nu in authenticiteit leeft, zal de vrouw aanmoedigen tot grootsheid en de godin in haar naar boven halen. Samen inspireren ze elkaar
om alles te zijn wat ze kunnen zijn.
Liefde zonder grenzen wacht op degenen die opengaan
in hun hart, die de allure van het ego-geest ontkennen, en leren luisteren naar de roep van hun ziel.
nl_XX✨✨ ॐ

Er is een sterke man nodig om van een sterke vrouw te houden..
Een ontwaakte vrouw is een krijger van het hart.
Ze zal nooit genoegen nemen met een man die zijn ziel niet kan onthullen.
Ze weet dat tenzij zijn Hart te zien is aan het demonstreren
zijn ware zelf,
dat wat hij biedt slechts een illusie is om
Krijg wat hij wil.
Alleen als een man het innerlijke werk heeft gedaan
Herkent haar ziel hem.
Alleen als een man geleerd heeft te luisteren
naar zijn hart kan hij haar horen roepen naar hem.

Liefde wacht. Lust wil.
Liefde kan niet wachten om te geven wat waar en eervol is.
Lust kan niet wachten om te nemen. Liefde herstelt. Lust doet pijn.
Liefde is veilig. Lust is egoïstisch. Lust eindigt. Liefde duurt.
Klasse, waardigheid en elegantie
zal nooit uitgaan o Mode,,🌹

Een wakker man kiest ervoor om te eren
De vrouw van wie hij houdt.
Hij maakt geen bezwaar en maakt geen ruzie met haar,
noch hoeft hij zichzelf gelijk te bewijzen.
Hij luistert aandachtig naar haar hart zonder oordeel.
Hij laat haar haar gevoelens uiten, ze accepteren en valideren.
Hij communiceert op een manier die erkend dat ze belangrijk, gekoesterd en gerespecteerd is.
Hij is zich bewust van haar behoeften en wensen,
Alsof ze van hem waren.
Hij is haar beschermer en doet alles wat hij kan
Om haar veilig te laten voelen.

Hij is ook haar beste vriend en vertrouweling.
Hij is toegewijd aan haar, maakt haar een prioriteit en verbindt zich ertoe haar verlangen om zich speciaal en aanbeden te voelen te ondersteunen en te vervullen.
Hij ziet haar als zijn hoogste beloning.

Wanneer een man zijn ziel opent en op deze manier voor een vrouw zorgt, laat hij haar hem vertrouwen, haar gepassioneerde hart aan hem onthullen en alles van zichzelf aan hem geven zoals hij zichzelf aan haar geeft. ”

Maker en Auteur. ✍️
Mike Harrigan.
Ik ben.
Jij bent.
Wij zijn.
Eenheid.
Wereldwijd Bewustzijn..
🔥🕎🔯🕉️ 🔥
💎 ❤️💚💙💜❤️ 💎
♀️☯️♂️
💞♏♌💞
❤️ 🌟 🌎🌍🌏🌟 ❤️