De val van de Innerlijke Patriarch

Het onopgeloste mannelijke, het innerlijke patriarchaat draait om controle. Als de wereld wakker wordt, doet hij dat ook en komt met volle kracht, boos, gefrustreerd en luidruchtig. Om gezien te worden, om geliefd te zijn en om getransformeerd te worden.

Ik heb in een lange lineaire tijd geen energieke updates of geschriften gedaan. Vandaag word ik echt geduwd om er een te doen, dus ik denk dat het nodig is.

We gaan voluit in de vernietiging en ontmanteling van het patriarchale archetype (het ongeëvolueerde mannelijke) – individueel en collectief. Nu…. dragen we allemaal dit archetype in ons. In onze conditionering en in onze genetica, dus hoe hard je het ook probeert te weerstaan, het zal voor je verschijnen totdat je het omarmt.

Als we kijken naar de belangrijkste narratieve/collectieve realiteit van vandaag, kunnen we veel van de oude patriarchale energie zien exploderen. Veel woede, woede, frustratie en wrok zijn in het veld.

Onze innerlijke ongeëvenaarde mannelijkheid is erg overstuur over het verliezen van de controle. De controle verliezen over een situatie, over een persoon, over een hele groep of een collectief van mensen, over de natuur, over onze emoties…

Ja, over emoties. Geen onderdrukking meer. Er komt een hoop boosheid voor vrijlating. Afhankelijk van waar u zich op uw reis bevindt, kan dit verband houden met een concreet patroon en conditionering van dit leven (energetisch geheugen/levensduur akash), of iets dat loskomt uit het fysieke cellulaire geheugen dat gepaard gaat met intense lichaamspijn. Het akashisch geheugen vraagt om een onthechting van het drama, het verhaal, het slachtofferbewustzijn, het proberen te fixeren, en een transformatie door het voelen van de emotie zonder enige interpretatie, terwijl het cellulaire geheugen gewoon vraagt om gevoeld, verwerkt en losgelaten te worden. Het is niet nodig om uit te zoeken wat het is, of waarom het gevoeld wordt.

“De behoefte aan controle gaat eigenlijk dieper, of je nu het slachtoffer of de dader bent in dit spel.”

De behoefte aan controle gaat eigenlijk dieper, of je nu het slachtoffer of de dader in dit spel bent. Het is de angst om gecontroleerd te worden, om tot slaaf gemaakt te worden, om bedrogen te worden, om machteloos te zijn, om verraden en gelogen te worden door het patriarchale systeem waarin we leven, om jezelf en anderen te beschermen en te redden – dat is de angst om geen controle te hebben in vermomming.

Zie je, je hebt het allemaal in je, de sleutel zit in je. We hebben allemaal een controleur in ons, totdat we in staat zijn om het te laten gaan. Alle lelijke en slechte daden die op ons zijn geplaatst door degenen die deze planeet en het systeem waarin we leven beheersen, zitten in je, ze nemen de ruimte en de gedachten in zich op en projecteren emoties die je niet wilt bezitten. Je kunt blijven vechten voor gerechtigheid en jezelf blijven uitputten, of je kunt je overgeven en loslaten. Op een gegeven moment zul je dat automatisch doen, omdat de vechter in jou moe is van het vechten voor of tegen jezelf. Het ultieme punt van ego-overgave komt, wanneer er geen optie meer over is die je geest kan bedenken als oplossing of verklaring voor wat er met je gebeurt.

Dus doe je gordel om! We krijgen nu het volledige pakket, omdat deze onopgeloste delen in ons hun uitlaatklep moeten vinden, zonder het op iemand of iets buiten ons te projecteren. Deze emoties willen alleen maar gevoeld en getransformeerd worden. Ze willen gezien en geliefd worden. Ben je in staat om ruimte te houden voor deze emoties, ben je in staat om niets persoonlijk te nemen en niemand of iets verantwoordelijk te maken voor je realiteit (de collectieve realiteit) en ervaring (de collectieve ervaring)? Ben je in staat om te zien dat het je eigen energiefrequentie is die je permanent ervaart op je buitenscherm?

Zolang we ons scheiden van onze externe ervaring, zolang we ons scheiden in kwaad en goed, ontkennen we onze eigen schaduw en een deel daarvan. We leven en belichamen dualiteit (3D/4D). Hoe moeilijk het ook is om te accepteren, we kunnen alleen maar resoneren en dingen creëren in onze buitenwereld die we dragen in onze eigen energetische signatuur.

Dit alles maakt deel uit van de transformatie naar eenheid (5D+). In het ware begrip en de belichaming van het één zijn met allen. Wanneer alle dualistische conditionering en overtuigingen van binnenuit worden getranscendeerd. De verschuiving en verandering gebeurt binnenin. Als je probeert je buitenwereld te verschuiven, probeer je…. ja juist… te controleren.

“Eenheid betekent Eenheid. Iedereen en alles is inbegrepen. Er zijn geen uitzonderingen.

Eenheid betekent eenheid. Iedereen en alles is inbegrepen. Er zijn geen uitzonderingen. Als je uitzonderingen maakt, en een oordeel velt over anderen die eenheid verdienen of niet, dan beoordeel je ongeziene en onopgeloste delen in je. Je ego zal dit niet leuk vinden, omdat het alleen op de oude manier zal overleven met die scheiding in je. Het weet nog niet hoeveel beter het voelt als je eenmaal al je schaduwdelen in je hebt herenigd.

Emoties zijn de sleutel tot het transformeren van de energetische frequentie. Daarom hebben we geleerd ons er zo slecht over te voelen. Ik heb al vaak gezegd, je zult de deur vinden waar je weerstand voelt. Emotie is de verborgen poort naar bevrijding en ware innerlijke vrijheid. Om het te openen, moeten we door alle schaamte en schuldgevoelens heen…

Emoties zijn de sleutel tot het transformeren van de energiefrequentie. Daarom hebben we geleerd ons er zo slecht over te voelen. Ik heb al vaak gezegd, je zult de deur vinden waar je weerstand voelt. Emotie is de verborgen poort naar bevrijding en ware innerlijke vrijheid. Om het te openen, moeten we alle schaamte en schuld in verband met gevoelens doorbreken.

Het is een gegeven dat onze innerlijke Patriarch in de komende maanden opduikt om gezien te worden, geaccepteerd te worden en getransformeerd te worden in het geëvolueerde mannelijke om de innerlijke vereniging met het geëvolueerde vrouwelijke te vinden. We kunnen het omarmen en evolueren, of we kunnen het bestrijden en herhalen.

“Een collectieve co-creatie van een nieuw paradigma is alleen mogelijk als alle oude geloofssystemen en conditionering weg zijn.”

Een collectieve co-creatie van een nieuw paradigma is alleen mogelijk als alle oude geloofssystemen en conditionering weg zijn. Nu hebben we te maken met controle en gecontroleerd worden. Je kunt het verdraaien, je kunt het draaien, je kunt het proberen te verwijderen of negeren, er is geen manier om energie te transformeren zonder emotie. Je kunt het niet ademen of mediteren. Dat geeft je misschien wat rust en ontspanning in het moment, maar hetzelfde patroon komt steeds weer terug.

Dus laat je uitputten, laat je voelen, laat je frustreren, laat je boos zijn, laat je boos zijn, laat je boos zijn, laat je rouwen. Schreeuw en schreeuw het allemaal uit! Wees dankbaar dat je het nu allemaal kunt laten gaan zodat je je nooit meer machteloos zult voelen. Je kunt geen vreugde en speelsheid hebben zonder boosheid en verdriet. Ze gaan hand in hand, en ze zijn allemaal eerst transformerend en later scheppend. Al deze vrijlatingen leiden ons terug naar onze oorsprong, voordat we geconditioneerd werden. Naar het nulpunt, van waaruit we een heel andere realiteit kunnen creëren. Ze verankeren ons in het NU-moment, geen gehechtheid aan het verleden of de toekomst. Geen verwachtingen, geen doelen, geen ambities, geen voorwaardelijk gedrag (dat is allemaal mannelijke controle in actie.) We creëren niet langer voorwaardelijk uit wantrouwen en controle (als ik dit doe, dan is dat het resultaat). In plaats daarvan creëren we vanuit het nulpunt, spontaan in het hier en nu.

Een nieuwe onvoorwaardelijke en speelse wereld ligt om de hoek, die is al gezaaid in je DNA. Zodra deze beschermende en controlerende muren naar beneden komen, zal het zaad ruimte hebben om te groeien.

De teksten die ik deel zijn altijd gebaseerd op mijn eigen ervaringen en observaties. Dit is in geen geval de ultieme waarheid. Ik moedig iedereen aan om zijn eigen waarheid te vinden en er open voor te staan dat deze verandert naarmate nieuwe informatie zich integreert. Aangezien dit de universele wijsheid van ons ALLEEN is, claim ik geen enkel auteursrecht. Voel je vrij om te gebruiken en te delen, zolang je de tekst compleet houdt zoals hij is, zodat hij zijn energetische signatuur behoudt. Bedankt Vera

*absolicious Header Art van Beeple.

#thewakeupexperience #ffmovement #absoliciouslife #absolutia

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Origineel https://thewakeupexperience.eu/the-fall-of-the-inner-patriarch/?fbclid=IwAR2uJTBEp1WQ3W2JyrhwI64oNBrD75qXn3HPmB-FAHAkXpWhaB-M1y6SXLs

The Fall of the Inner Patriarch
by Vera | 25 September 2020

The unevolved masculine, the inner patriarch is all about control. As the world wakes up, so does he and comes up with full force, angry, frustrated and loud. To be seen, to be loved and to be transformed.

I have not done any energetic updates or writings in a long long linear time. Today, I am really pushed to do one, so I guess it is necessary.

We’re headed full on into the destruction and dismantling of the patriarchal archetype (the unevolved masculine) – individually and collectively. Now…. we all carry this archetype in us. In our conditioning and in our genetics, so no matter how hard you try to resist it, it will show up for you until you embrace it.

If we look at the main narrative/collective reality of today, we can see a lot of the old patriarchal energy exploding. Lots of anger, rage, frustration and resentment are in the field.

Our inner unevolved masculine is very upset about losing control. Losing control over a situation, over a person, over a whole group or collective of people, over nature, over our emotions…

Yes, over emotions. No more suppressing. A lot of anger is coming up for release. Depending on where you are on your journey, this can be related to a concrete pattern and conditioning of this lifetime (energetic memory/lifetime akash), or something that is released from the physical cellular memory which goes hand in hand with intense body pain. The akashic memory asks for a detachment of the drama, the story, the victim consciousness, the trying to fix things, and a transformation through feeling the emotion without any interpretation, while the cellular memory just asks for being felt, processed and released. No need to figure out what it is, or why it is felt.

“The need for control goes actually deeper, no matter if you are the victim or the perpetrator in this game.”

The need for control goes actually deeper, no matter if you are the victim or the perpetrator in this game. Being upset and angry about being controlled, being enslaved, being deceived, being powerless, being betrayed and lied to by the patriarchal system we have been living in, the need to protect and save yourself and others – is the fear of not having control in disguise.

You see, you have it all in you, the key is within you. We all carry a controller within, until we are able to let it go. All the ugly and bad deeds that have been placed onto us by those that control this planet and the system we live in are inside you, taking up space and thoughts and projecting emotions you don’t want to own. You can keep fighting for justice and keep exhausting yourself, or you can surrender and let go. At some point you will do so automatically, because the fighter in you is tired of fighting for or against yourself. The ultimate point of ego surrender comes, when there is no more option left that your mind could come up with as a solution or explanation for what is happening with you.

So buckle up! We are receiving the full package right now, because these unresolved parts in us need to find their outlet, without projecting it onto someone or something outside of us. These emotions just want to be felt and transformed. They want to be seen and loved. Are you able to hold space for these emotions, are you able to not take anything personally and not make anyone or anything responsible for your reality (the collective reality) and experience (collective experience)? Are you able to see that it is your own energetic frequency that you permanently experience on your outside screen?

As long as we separate ourselves from our outside experience, as long as we separate into evil and good, we are denying our own shadow and part of this. We are living and embodying duality (3D/4D). As hard as it is to accept, we can only resonate and create things in our outside reality that we carry in our own energetic signature.

All of this is part of the transformation into oneness (5D+). Into the true understanding and embodiment of being one with all. When all dualistic conditioning and beliefs are transcended within. The shift and change happens within. If you try to shift your outside reality, you are trying to…. yes right… to control.

“Unity means Unity. Everyone and everything is included. There are no exceptions.”

Unity means unity. Everyone and everything is included. There are no exceptions. If you make exceptions, and hold judgment over others who deserves oneness or not, you are judging unseen and unresolved parts in you. Your ego will not like this, because it will only survive in the old way with that separation within you. It does not know yet how much better it feels once you reunite all your shadow parts within.

Emotions are key to transforming energetic frequency. That is why we have learned to feel so bad about them. I have said many times, you’ll find the door where you feel resistance. Emotion is the hidden gate to liberation and true inner freedom. To open it, we need to break through all shame and guilt related to feelings.

It is a given that our inner Patriarch is coming up within the next months to be seen, be accepted and be transformed into the evolved masculine to find inner union with the evolved feminine. We can embrace it and evolve, or we can fight it and repeat.

“A collective co-creation of a new paradigm is only possible when all the old belief systems and conditioning is gone.”

A collective co-creation of a new paradigm is only possible when all the old belief systems and conditioning are gone. Now, we are dealing with control and being controlled. You can twist it, you can turn it, you can try to delete it or ignore it, there is no way to transform energy without emotion. You can’t breathe or meditate it away. That might give you some peace of mind and relaxation in the moment, but the same pattern will show up again and again.

So allow yourself to be exhausted, allow yourself to feel, allow yourself to be frustrated, allow yourself to be angry, allow yourself to resent, allow yourself to grieve. Scream and cry it all out! Be grateful that you can let it all go now so you will never feel powerless again. You can’t have joy and playfulness without anger and sadness. They go hand in hand, and all of them are first transformational and later creational. All these releases lead us back to our origin, before we were conditioned. To the zero point, from where we can create a completely different reality. They anchor us into the NOW moment, no attachments to past or future. No expectations, no goals, no ambitions, no conditional behaviour (all of those are masculine control in action.) We no longer create conditionally out of mistrust and control (if I do this, then that is the outcome). Instead, we create from the zero-point, spontaneously in the here and now.

A new unconditional and playful world is around the corner, it is already seeded within your DNA. Once these protective and controlling walls come down the seed will have space to grow.

The texts I share are always based in my own experience and observations. By no means I am claiming this to be the ultimate truth. I encourage everyone to find their own truth and to be open to it changing as new information integrates. As this is universal wisdom of us ALL, I do not claim any copyright. Feel free to utilize and share, as long as you keep the text complete as it is so it keeps its energetic signature. Thanks Vera

*absolicious Header Art by Beeple.

#thewakeupexperience #ffmovement #absoliciouslife #absolutia