De goddelijke dans

Wanneer de Ontwaakte Man de ware, Ontwaakte Vrouwelijkheid ontmoet, ❤️ wekt het een nieuwe sensatie in hem op, en activeert het specifieke niveau van bewustzijn die zijn volledige aandacht eisen.

Het Ontwaakte, Hele, Bewustzijn Vrouwelijk doet niet behoeftig of wanhopig rond de mannelijke. Dit betekent niet dat ze haar diepe innerlijke verlangen en heilige eisen aan de mannelijke aanwezigheid in haar leven niet erkent. Ze weet dit beter dan elke vrouw die zich nog niet heeft opengesteld voor haar volle krachten en krachten.

De ontwaakte vrouw weet dat de Mannelijke een vitale rol speelt in haar levensreis en het vermogen heeft om haar open te stellen op manieren die ze niet alleen kan doen. In essentie wil ze de Mannelijke van een diepgaande plek in haar Ziel.

Maar – deze ‘wil’ kan jaren en jaren in de wacht worden gezet – decennia zelfs – als ze niet wordt ontmoet met de mannelijke aanwezigheid en toewijding die ze nodig heeft om haar heilige Vrouwelijke rol te dienen. ❤️ ❤️

Wanneer de Man de bewuste Vrouwelijke trilling ontmoet, realiseert het zich meteen wat nodig is.
De mannelijke energie wordt diep geroerd en voelt een trek aan de Soul-touwtjes van zijn verloren, droge en vergeten hart.

Hij realiseert zich dat hoewel het makkelijk is om zichzelf te verliezen in de glorieuze shakti-sway van haar lichaam en de warmte van haar heilige ogen, om naast haar te staan als een totem van Goddelijke mannelijke kracht, hij moet opstaan in zijn eigen leven.
Haar spirituele energie zorgt ervoor dat zijn eigen wakker wordt.

Hij zal zich snel bewust worden dat het niet genoeg is om lui te krijgen wat hij wil en te verlaten.
Hij zal herkennen dat zelfs als hij een relatie met haar aangaat, dat haar vertrouwen op hem zich niet zal verdiepen tenzij hij serieus in zijn eigen leven begint te verschijnen – en begint op te stijgen als een feniks richting zijn volledige doel.

Haar ontwaakte energie tolereert de geestelijk slaperige mannelijke neigingen naar luiheid, ontkenning, ontwijking, vermijding, verblijf in comfortzones, uitstel, lafheid en over-afhankelijkheid op snelle fixes en instant gratificatie.

Haar heilige energie zal hem uit zijn coma trekken en tactieken vermijden, zodat hij zich op visceraal niveau voelt hoe krachtig en transformationeel van haar zou kunnen zijn. Hij zal ook voelen hoe liefhebbend van haar – en als ontvanger van de healingscodes in haar lichaam – een ontslag van de neuronen en elektrische zenders in zijn systeem veroorzaken, waardoor hij bewust wordt van hoeveel man hij nodig heeft om te evolueren …

Hij realiseert zich dat zij het grootste geschenk is dat ooit zijn pad heeft gekruist. Hij realiseert zich dat hij misschien nooit meer een kans als deze krijgt om ondersteund te worden in het worden van de beste versie van zichzelf.
Hij is zich ervan bewust dat er geen enkele andere vrouw op de planeet is die zo van hem zou kunnen houden en zijn energiecentra kan opstarten om het Goddelijke doel te creëren dat hij altijd al heeft willen leven, maar altijd te bang is geweest om zich volledig aan te verbinden.

Het is zijn beslissing of hij al dan niet dapper genoeg is om de uitdaging aan te gaan om van te houden en naast te staan, een vrouw die haar plaats heeft opgeëist als een heilige Vrouwelijke krijger en heilige kelk van liefde.
Het is echt zijn beslissing in vele opzichten, want hoewel zij degene is die beslist of ze hem wel of niet terug wil zien, of hem in haar wereld wil laten – ze doet dat altijd op basis van de kwaliteit van waarheid, zekerheid, doelbewustzijn en bereidheid die ze van hem krijgt.

Als zijn Hogere Zelf hem naar een Hele Vrouw brengt, moet hij zitten en overwegen om te beseffen dat hij deze ontmoeting heeft gekozen – omdat een aanzienlijk deel van hem klaar is om op te stijgen in een Hele Man.
Dit is een grote deal, want hij heeft hoogstwaarschijnlijk geen rolmodellen van deze geëvolueerde mannelijke energie in zijn leven gehad. Hij hoeft niet foutloos te zijn, een betweter, flitsend, of filmster knap.

Hij hoeft alleen maar die vonk in zijn dierbare mannelijke hart te voeden die de beste man wil zijn die hij kan zijn. Hij hoeft alleen maar bereid en bescheiden genoeg te zijn om van de Vrouwelijke te leren, te luisteren naar haar reacties op zijn daden, en te beseffen dat zij voor hem het Goddelijke Orakel is, en hem laat zien waar hij zich moet optrekken.

Zijn Ziel wil echt alleen maar zoiets verklaren:

′′ Ik wil de rest van mijn dagen baden in de lieve, heilige uitstraling van jouw eeuwige Licht, en herinner me dagelijks wat een geschenk je bent aan mijn Ziel.

Ik wil dat je de Heilige Spiegel bent op alle manieren die ik mezelf saboteer, mezelf ontzeg, mezelf beperk en mezelf ‘uitzakt’.

Ik wil horen dat je me vertrouwt. Ik wil je laten zien dat je vertrouwen goed beoordeeld is, en dat ik me realiseer hoe jouw vermogen om mij te vertrouwen een verschil maakt in hoe diep je je lichaam en hart kunt openen als we samen zijn.

Ik wil dappere nieuwe gebieden binnenlopen, afwijzing riskeren en zelfs falen zodat je vertrouwen in mij als een vogel in de vlucht. Ik realiseer me dat je seksuele aantrekkingskracht naar mij exponentieel verhoogt elke keer als ik een risico neem om op te stijgen in mijn Goddelijke mannelijke kracht en doel.

Ik wil een pionier zijn van een nieuwe beweging van bewuste, evoluerende, bereidwillige en openhartige mannetjes, trotseer de oude paradigma ‘ s en wakker genoeg om naast vrouwen te lopen die de wereld voor altijd veranderen.

Ik herinner me hier misschien niets van, veel van de tijd, en ik kan struikelen, vallen, instorten of soms falen. Ik wil alleen maar onthouden dat mijn bereidheid om mijn Heilige Waarheid te leven, en mijn verlangen om alles te doen om jouw vertrouwen te verdienen, genoeg zijn.

Ik wil alleen maar onthouden dat als ik mijn hart sluit bij de eerste hint van waarheid die uit je mond komt, je lichaamstaal, je uitingen – ik deze wedstrijd niet zal winnen. Ik wil alleen maar onthouden dat je niet kan verwachten dat je me ‘moeder’ als volwassene (als ik een seksueel vitaal en transformatief liefdesleven wil hebben). Ik wil niet dat je mijn moeder bent.”

We hebben manifestors nodig voor mannen van het Licht om nu te volgen, omdat het van levensbelang is dat ze opstaan en hun ware waarde en waarde realiseren in de oprukkende Nieuwe Tijd. Wakkere Vrouwen willen geen mannen slaan, kritiek leveren, straffen of hun harten en lichamen sluiten. Hele Vrouwen WILLEN mannen: hun onwrikbare harde aanwezigheid, hun rotsvast handelen, hun warrior harten, hun dynamische, strevende energie.

Veel Mannen van het Licht kiezen er nu voor om de paden te kruisen met zielbelichaamde vrouwen. Dit is omdat hun eigen Ziel erkent dat het tijd is om op te komen tot Purpose, en het verlangen om contact te maken met de belichaamde Heilige Vrouwelijke zal dat Doel ontsteken. Een vrouw die op het pad van het Licht is zal geen genoegen nemen met een man, ongeacht hoe diep ze verlangd heeft naar de mannelijke aanwezigheid. Ze heeft geen verlangen en geen energie om een man te redden, moeder, zeuren of coachen om van haar te houden.

Toch draagt de ontwaakte vrouw meer compassie, meer onvoorwaardelijke liefde, meer vermogen om te ondersteunen en te verzorgen, meer vrijgevigheid en meer seksuele kracht dan elke andere. Er zijn onbegrensde, nooit eindigende, eeuwige overvloedige beloningen voor elke man die moedig genoeg is om zijn hart en levensdoel te riskeren voor zo ‘ n vrouw.

Dit is de tijd van de opkomende Goddelijke mannelijke aanwezigheid, die tot aan de rand komt en zich ertoe verbindt om van daaruit te leven, op te stijgen om de Heilige Vrouwelijke Missie van Global Awakening te ondersteunen en te beschermen.

Schepper en auteur.
Mike Harrigan.
Dat ben ik ook.
Dat ben jij ook.
We zijn er.
Onenesssssss
Globaal bewustzijn..
🔥🕎🔯🕉️ 🔥
💎 ❤️💚💙💜❤️ 💎
♀️☯️♂️
💞♏♌💞
❤️ 🌟 🌎🌍🌏🌟 ❤️

Origineel

When the Awakened Masculine meets the true, Awakened Feminine, ❤️ it arouses a new sensation in him, and activates specific levels of Consciousness that demand his full attention.

The Awakened , Whole , Consciousness Feminine does not act needy or desperate around the Masculine. This does not mean that she does not acknowledge her deep inner desire and sacred requirements for the Masculine presence to be in her life. She knows this better than any woman who has not yet opened up to her full powers and strengths.

The awakened woman knows that the Masculine plays a vital role in her life journey, and has the ability to open her up in ways that she cannot do alone. In essence, she wants the Masculine from a searingly profound place in her Soul.

But – this ‘want’ can be put on hold for years and years – decades even – if she is not being met with the kind of Masculine presence and devotion that she needs in order to serve her sacred Feminine role. ❤️

When the Masculine meets the conscious Feminine vibration, it instantly realizes what is needed.
The Masculine energy is stirred deeply and feels a pull on the Soul strings of his lost, dry, and forgotten heart.

He realizes that although it is easy to lose himself in the glorious shakti sway of her body and the warmth of her sacred eyes, in order to stand next to her as a totem of Divine Masculine strength he must rise up in his own life.
Her spiritual energy will cause his own to wake up to itself.

He will become quickly aware that it will not be enough to lazily get what he wants and leave.
He will recognize that even if he enters into a relationship with her, that her trust in him will not deepen unless he starts seriously showing up in his own life – and begins to rise like a phoenix towards his Full Purpose.

Her awakened energy will not tolerate the spiritually-sleepy Masculine tendencies towards laziness, denial, avoidance, staying in comfort zones, procrastination, cowardice and over-reliance on quick fixes and instant gratification.

Her sacred energy will pull him up out of his coma and avoidance tactics, so that he feels on a visceral level just how potent and transformational loving her could be. He will also feel how loving her – and being a recipient of the healing codes in her body – instigates a firing of the neurons and electrical transmitters in his system, sparking him into awareness of just how much of a man he is required to evolve into.

He realizes that she is the greatest gift that has ever crossed his path. He realizes that he may never have another opportunity like this one to be supported in becoming the best version of himself possible.
He is aware that there is no other woman on the planet who could love him like this, and fire up his energy centers into creating the Divine Purpose he has always wanted to live, but has always been too scared to fully commit to.

It is his decision whether or not he is brave enough to take the challenge of loving, and standing next to, a woman who has claimed her place as a sacred Feminine warrior and holy chalice of love.

It is really his decision in many ways, because although she will be the one to decide whether or not she wishes to see him again, or let him into her world – she is always doing that based on the quality of truth, assurance, purposefulness and willingness that she receives from him.

When his Higher Self brings him to a Whole Woman, he must sit and contemplate, in order to realize that he has chosen this meeting – because a significant part of him is ready to ascend into being a Whole Man.
This is a huge deal, because he most likely has not had any role models of this evolved male energy in his life. He doesn’t have to be faultless, a know-it-all, flashy, or movie star good-looking.

He only has to nurture that spark within his precious Masculine heart that wants to be the best man he can be. He only has to be willing and humble enough to learn from the Feminine, listen to her responses to his actions, and realize that she is the Divine Oracle for him, showing him where he needs to pull himself up.

His Soul really only wants to declare something like this:

“I want to bathe in the sweet, sacred radiance of your eternal Light for the rest of my days, and remember daily what a gift you are to my Soul.

I want you to be the Sacred Mirror on all the ways that I sabotage myself, deny myself, restrict myself and ‘flunk out’ on myself.

I want to hear that you trust me. I want to show you that your trust is well-judged, and that I realize how your ability to trust me makes a difference in how deeply you can open your body and heart when we are together.

I want to walk into brave new territories, risking rejection and even failure so that your trust in me soars, like a bird in flight. I realize that your sexual attraction to me increases exponentially every time I take a risk to rise into my Divine Masculine power and purpose.

I want to be a pioneer of a new movement of conscious, evolving, willing and open-hearted males, defying the old paradigms and awake enough to walk beside women who are changing the world forever.

I might not remember any of this, much of the time, and I may stumble, fall, collapse or sometimes fail at it. I want only to remember that my willingness to live my Sacred Truth, and my desire to do everything I can to earn your trust, are enough.

I want only to remember that if I shut down my heart at the first hint of truth that comes from your mouth, your body language, your expressions – I will not win this game. I want to only remember that you cannot be expected to ‘mother’ me into being a grown-up (if I want to have a sexually vital and transformative love life). I do not want you to be my mother.”

We need manifestors for men of the Light to follow now, because it is vital that they stand up and realize their true worth and value in the advancing New Age. Awake Women do not want to batter men, criticize them, punish them, or shut their hearts and bodies down to them. Whole Women WANT men: their unwavering hard presence, their rock solid actions, their warrior hearts, their dynamic, pursuing energy.

Many Men of the Light are choosing to cross paths with soul-embodied women now. This is because their own Soul recognizes that it is time to rise up into Purpose, and the desire to connect with the embodied Sacred Feminine will ignite that Purpose. A woman who is on the path of Light will not settle for any man, no matter how deeply she has longed for the masculine presence. She has no desire nor energy to rescue, mother, nag or coach a man into loving her.

Yet the awakened woman carries more compassion, more unconditional love, more ability to support and nurture, more generosity and more sexual power than any other. There are limitless, never-ending, eternally-abundant rewards for any man who is courageous enough to risk his heart and life purpose for such a female.

This is the time of the emergent Divine Masculine presence, stepping up to the edge and committing to live from there, rising up to support and protect the Sacred Feminine Mission of Global Awakening.

Creator and Author.
Mike Harrigan.
I Am.
You Are.
We Are.
Oneness.
Global Consciousness..
🔥🕎🔯🕉️ 🔥
💎 ❤️💚💙💜❤️ 💎
♀️☯️♂️
💞♏♌💞
❤️ 🌟 🌎🌍🌏🌟 ❤️