De Evolutie naar Fysieke Grenzeloosheid

Individueel dromen we er allemaal van om grenzeloos te zijn in de fysieke wereld. En we hebben bepaalde ideeën ontwikkeld over wat het betekent om grenzeloos te zijn. Velen verbinden grenzeloosheid met geld. Maar als je de kenmerken van geld nader bekijkt..: Het is telbaar en kan daarom nooit grenzeloos zijn, hoeveel je ook hebt. Anderen verbinden grenzeloosheid aan de magie van “ik creëer terwijl ik spreek” of aan fysieke superkrachten. Maar om eerlijk te zijn – hoe snel zou dat gaan vervelen, en hoe leeg zouden die creaties zijn?

Al deze geloofssystemen hebben één gemeenschappelijke overtuiging: Het geloof van een afgescheiden individu dat het alleen moet doen. Nu zou je kunnen zeggen: “Maar er zijn een heleboel intentionele gemeenschappen die het anders en samen doen!” Ja, waar – maar ook deze gemeenschappen delen een sterk geloofssysteem van afgescheidenheid met de rest van de individuen: Overleven. Hoewel ze misschien een gemeenschap hebben gevormd, voelen ze zich nog steeds afgescheiden van de rest van de mensheid.

“Zolang we in fysieke vorm zijn met een perceptie van een individueel (of groep), afgescheiden wezen, zullen we fysieke beperkingen waarnemen.”

Zolang we in fysieke vorm zijn met een perceptie van een individueel (of groep), afgescheiden wezen, zullen we fysieke beperkingen waarnemen. Beperkingen van wat we kunnen doen in een bepaald tijdsbestek, beperkingen van wat we kunnen doen met de krachten van ons individuele lichaam, beperkingen van wat we kunnen doen met onze ideeën en inspiraties, beperkingen van wat we kunnen doen met onze bezittingen en inkomsten enz.

Zolang we fysieke afscheiding waarnemen, zijn we beperkt. Het begint eigenlijk allemaal met onze individuele scheiding tussen ziel en fysiek lichaam. Het geloof van afscheiding is zo diep in ons wezen verankerd, dat er lange cycli van loslaten, verwerken en reorganiseren voor nodig zijn. En op veel manieren worden we van dit proces afgeleid door verhalen en vertellingen “daarbuiten” die deze overtuigingen van afscheiding bevestigen.

Er zijn genoeg omleidingsstrategieën/verhalen om te ontsnappen aan de reis van fysieke transformatie naar eenheid, omdat het gewoon onmogelijk of te moeilijk lijkt (omdat we geloven in afscheiding). Het is gemakkelijker om afgeleid te worden door de eeuwenoude verhalen over afscheiding, het duister en het licht, het kwade en het goede. Of om volledig los te komen van de fysieke ervaring en de tijd door te brengen in de energetische rijken waar alles eenhoorns en vlinders zijn. Of om te ontsnappen in de modus van een getranscendeerde meester die het fysieke bestaan niet meer nodig heeft. Of om medicijnen, (spirituele) drugs of alcohol te nemen om onszelf te verdoven uit deze ellendige fysieke sh*thole,-. Of om verslaafd te raken aan prestaties, aan training,… enz.

Helaas zal niets daarvan ons echt heel of vreugdevol doen voelen. Omdat het ons allemaal scheidt van onze essentie. Al deze omwegen zijn onze manier om op een of andere manier om te gaan met ons geloofssysteem van afgescheidenheid. Fysieke grenzeloosheid komt alleen met het overstijgen van individuele afscheiding – en daarmee een volledige onthechting van het eigen individuele bestaan en de levensduur.

We worden werkelijk onvoorwaardelijk, wanneer we het grote geheel zien van de wisselwerking en de onderlinge afhankelijkheid van de menselijke lichamelijkheid met het hele universum. Wanneer we werkelijk begrijpen dat we een superorganisme zijn. En ja, dit zal de vorming van een nieuw geloofssysteem zijn 🙂

Als mens is het niet mogelijk om geen geloofssysteem te hebben. Zelfs als we beweren in niets te geloven, geloven we dat dat de ultieme waarheid is. De vraag is zijn we gehecht aan een geloofssysteem, en wordt het ons nieuwe dogma, of staan we open voor een verschuiving naar nieuwe geloofssystemen, waarbij we loslaten wat we ooit voor waar hielden?

“Geloofssystemen zijn eigenlijk de architecten van onze realiteit.”

Overtuigingssystemen zijn eigenlijk de architecten van onze realiteit. De structuur van onze gedachten bepaalt de projectie van de werkelijkheid die we waarnemen en ervaren. Wanneer een hele groep individuen een bepaalde gedachtengeometrie deelt, wordt een collectieve perceptie en ervaring van de werkelijkheid gevormd.

We ervaren het begin van een collectieve paradigmaverschuiving, wanneer een collectief geloofssysteem uiteenvalt, omdat het niet langer als waar kan worden bevestigd door de ervaring van het collectief. Terugkijkend in de menselijke geschiedenis kunnen we die verschuivingen duidelijk zien.

De evolutie heeft die afbraak van denkstructuren nodig en heeft de chaos nodig die volgt op zulke grote omslagpunten. Het ligt in onze aard om onze denkpatronen op een nieuwe manier te hervormen en zo plaats te maken voor een doorbraak naar een nieuw tijdperk, waarin we dingen anders doen die nog nooit zo zijn gedaan. De nieuwe collectieve gedachtevormen/geometrie creëren de nieuwe collectieve ervaring. Tot nu toe zijn we in de menselijke evolutie zo verliefd geworden op onze creaties en hebben we ze tot onze veilige, betrouwbare comfortzone gemaakt, dat we er een grote gehechtheid aan hebben ontwikkeld. En we houden koppig vast aan deze geloofssystemen, hoewel iets in ons weet dat dit niet de weg is.

Er zijn enkele meer voor de hand liggende collectieve geloofssystemen, zoals religies, naties, grenzen, democratie/communisme, het economische en financiële systeem/geld, handel, lineaire hiërarchieën, gezondheid, relaties, en misschien de niet zo voor de hand liggende systemen van zich minderwaardig of superieur voelen, van niet gezien en gewaardeerd worden in onze essentie, enz. Maar er zijn zoveel meer overtuigingssystemen die we hebben ontwikkeld en die we moeilijk kunnen loslaten – vooral die welke via ons celgeheugen op onbewust niveau zijn doorgegeven. Hoewel we dus een schoon energetisch emotioneel veld kunnen hebben, kan het fysieke geheugen nog steeds onze gedachtemeetkunde en daarmee onze fysieke ervaring sterk verstoren en het ons vreselijk moeilijk maken. Het loslaten van het celgeheugen duurt lang en staat bekend als zeer intens en pijnlijk. Het vergt veel zelfliefde, zelfzorg en geduld.

“Zolang we een collectief veld van vermeende individuele afscheiding projecteren, kunnen we geen fysieke grenzeloosheid co-creëren.”

Dit brengt ons terug bij het begin. Zolang we een collectief veld van vermeende individuele afscheiding projecteren, kunnen we geen fysieke grenzeloosheid co-creëren. En we kunnen collectieve geloofssystemen niet aan- of afleren. Het enige wat we kunnen doen is inspireren met nieuwe manieren en helpen als iemand erom vraagt. De collectieve afbraak neemt de tijd die nodig is. De doorbraak vindt plaats wanneer individuen van een collectief dat groot genoeg is, een nieuwe collectieve ervaring beginnen te projecteren omdat zij deze geloofssystemen hebben laten instorten en losgelaten. Evolutie vindt plaats in een container van ruimte en tijd en vereist daarom veel geduld. Dit is de fysieke leeromgeving waarin wij ons bevinden. Terwijl het collectief deze ineenstorting doormaakt, en totdat het collectief voor de vorming van nieuwe, gedeelde collectieve gedachtevormen voldoende gegroeid is, moeten wij onze eigen brug vinden tussen die twee realiteiten/geometrieën. Om zowel het individu als het collectief zo goed mogelijk te dienen.

De teksten die ik deel zijn altijd gebaseerd op mijn eigen ervaring en waarnemingen. Ik beweer geenszins dat dit de ultieme waarheid is. Ik moedig iedereen aan zijn eigen waarheid te vinden en open te staan voor verandering naarmate nieuwe informatie zich integreert. Aangezien dit een universele wijsheid is van ons ALLEN, claim ik geen auteursrecht. Voel je vrij om het te gebruiken en te delen, zolang je de tekst volledig houdt zoals hij is, zodat hij zijn energetische signatuur behoudt. Bedankt Vera

*Absolicious Photoart door Angela Compagnone

Vertaald met Deepl.com

—————————

Individually, we are all dreaming of being limitless in the physical world. And we have developed certain ideas what it means to be limitless. Many attach limitlessness to money. Yet, if you look more closely into the characteristics of money: It is countable and can therefore never be limitless, no matter how much you have. Others attach limitless to the magic of ”I create as I speak” or physical superpowers. But to be honest – how fast would that get boring, and how empty would those creations be?

All these belief systems share one common belief: The belief of being a separated individual that needs to do it on their own. Now you might say: ”But there is a lot of intentional communities out there, that are doing it differently and together!” Yes, true – but also these communities share a strong belief system of separation with the rest of the individuals: Survival. Although they might have formed a community, they still feel separated from the rest of humanity.

“As long as we are in physical form with a perception of being an individual (or group of), separated being(s), we will perceive physical limitations.”

As long as we are in physical form with a perception of being an individual (or group of), separated being(s), we will perceive physical limitations. Limitations of what we are able to do in a certain time frame, limitations of what we can do with the forces of our individual body, limitations of what we can do with our ideas and inspirations, limitations of what we can do with our possessions and earnings etc.

As long as we perceive physical separation, we are limited. It all actually starts with our individual separation between soul and physical body. The belief of separation is so deeply anchored in our being, it takes long cycles of releasing, processing and reorganizing. And in many ways, we get distracted from this process by stories and narratives ” out there” that confirm these beliefs of separation.

There are plenty of bypassing strategies/narratives to escape the journey of physical transformation into oneness, because it just seems impossible or too hard (because we believe in separation). It is easier to get distracted with the eons old stories of separation, the darkness and the light, the evil and the good. Or to completely snap out of the physical experience and spend the time in the energetic realms where everything is unicorns and butterflies. Or to escape into the mode of being a transcended master that no longer needs the physical existence. Or to take meds, (spiritual) drugs or alcohol to numb ourselves out of this miserable physical sh*thole,-. Or to get addicted to performance, to workout,… etc.

Unfortunately, non of it will make us feel truly whole or joyful. Because it all separates us from our essence. All of these bypasses are our way to somehow deal with our belief system of being separated. Physical limitlessness only comes with the transcendence of individual separation – and with it a complete detachment of the own individual existence and life span.

We truly become unconditional, when we see the big picture of human physicality interacting and being interdependent with the whole universe. When we truly understand our nature of being a superorganism. And yes, this will be the formation of a new belief system 🙂

As human, it is not possible to not have a belief system. Even if we claim to believe in nothing, we believe that to be the ultimate truth. The question is are we attached to a belief system, and it becomes our new dogma, or are we open to shift into new belief systems, letting go of what we once believed to be true?

“Belief systems actually are the architects of our reality.”

Belief systems actually are the architects of our reality. The structure of our thoughts defines the projection of reality we perceive and experience. When a whole group of individuals shares a certain thought geometry, a collective perception and experience of reality is formed.

We experience the beginning of a collective paradigm shift, when a collective belief system breaks down, because it can no longer be confirmed to be true by the experience of the collective. Looking back in human history, we can clearly see those shifts.

Evolution needs those breakdowns of thought structures and needs the chaos that follows after such big turning points. It is in our nature to reform our thought patterns in a new way and therefore make way for a breakthrough into a new era, where we do things differently that have never been done like this before. The new collective thought forms/geometry create the new collective experience. Up until now in human evolution, we have fallen so much in love with our creations and have made them our safe, reliable comfort zone, that we developed great attachment to them. And, we are stubbornly holding on to these belief systems, although something in us knows that this is not the way.

There are some more obvious collective belief systems, like religions, nations, borders, democracy/communism, the economic and financial system/money, trade, linear hierarchies, health, relationships, and maybe the not so obvious ones of feeling inferior or superior, of not being seen and valued in our essence, etc. But there are so many more belief systems, we have developed and have a hard time to let go of – especially those that have been passed on through our cellular memory on the subconscious level. Therefore, although we might have a clean energetic emotional field, the physical memory can still distort our thought geometry and with it our physical experience very much and can give us an awfully hard time. The releasing of cellular memory takes a long time and is known to be very intense and painful. It takes a lot of self-love, self-care and patience.

“As long as we are projecting a collective field of perceived individual separation, we cannot co-create physical limitlessness.”

This brings us back to the beginning. As long as we are projecting a collective field of perceived individual separation, we cannot co-create physical limitlessness. And we cannot teach or unteach collective belief systems. All we can do is inspire with new ways and assist when someone asks. The collective breakdown takes the time it takes. The breakthrough happens, when individuals of a collective large enough start to project a new collective experience because they have collapsed and released these belief systems. Evolution takes place in a container of space and time and therefore requires a lot of patience. This is the physical learning playground we find ourselves in. While the collective goes through this breakdown, and until the collective for the formation of new, shared collective thought forms has grown enough, we need to find our own bridge between those two realities/geometries. To serve both, the individual and the collective in the best way possible.

The texts I share are always based in my own experience and observations. By no means I am claiming this to be the ultimate truth. I encourage everyone to find their own truth and to be open to it changing as new information integrates. As this is universal wisdom of us ALL, I do not claim any copyright. Feel free to utilize and share, as long as you keep the text complete as it is so it keeps its energetic signature. Thanks Vera

*Absolicious Photoart by Angela Compagnone

https://thewakeupexperience.eu/the-evolution-into-physical-limitlessness/